Recyklácia

káblového odpadu

na báze medi alebo hliníka.
klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad

Spoločnosť RECABLE s.r.o.

sa zaoeberá recykláciu káblového odpadu na báze medi a hliníka, klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad. Technológia spracovania káblového odpadu je postavená vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky v obci Svinná v okrese Trenčín a využíva najmodernejší spôsob separácie farebných kovov  od plastov.

Spôsob spracovania odpadových káblov je vykonávaná mechanickým mletím a granuláciou. Táto technológia neohrozuje ovzdušie, vodné zdroje ani pôdu a nevytvára tak environmentálnu záťaž prostredia v ktorom pracuje. Podiel recyklovaných zložiek sa pohybuje na hranici 95 %. Technológiu tvorí výrobná linka, ktorá je riadená automaticky, jej riadiaca elektronika nepretržite zabezpečuje plynulý chod samotnej linky, trvalú bezpečnosť obsluhy pri práci a znižuje podiel namáhavej fyzickej práce. Pre vstupný materiál a finálnu produkciu granulovaných kovov sú ďalej vybudované samostatné skladové, obslužné a manipulačné priestory. Spoločnosť, okrem samotnej recyklácie káblového odpadu zabezpečuje manipuláciu a dopravu materiálu vlastnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami a zároveň ponúka aj zákaznícku službu spracovania káblových odpadov.

Naším cieľom je gradovanie spokojnosti zákazníka

pri využití:

optimalizácia vnútorných procesov u zákazníka

zvýšenie transparentnosti celej reťaze procesu znižovania strát vhodnými opatreniami zvýšeného benefitu lepšími ziskovými kvótami kompletného servisu vrátane logistiky nadpriemerne ekologicky prijateľného spracovania

Scroll to Top