O nás...

Spoločnosť RECABLE („recycling of cable waste“) vznikla v roku 2021 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej nosným programom je recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka, klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad. Technológia spracovania káblového odpadu je postavená vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky v obci Svinná v okrese Trenčín a využíva najmodernejšie spôsob separácie farebných kovov od plastov.

Cieľom projektu je vybudovanie moderného technologického strediska zameraného na výkup, separáciu a recykláciu káblových zväzkov a súvisiaceho plastového odpadu. Hlavným predmetom zhodnocovania sú druhotné suroviny okrem nebezpečného odpadu, predovšetkým odpadové káble s obsahom rôznych kovov (meď, hliník a iné). Vstupný materiál sa bude vykupovať od lokálnych spoločností (napr. výrobcov káblových zväzkov pre automobilový priemysel, telekomunikačných spoločností, spoločnosti v segmente energetiky atď.), pričom manipulácia a doprava materiálu bude zabezpečená vlastným strojovým vybavením a vlastnými dopravnými prostriedkami.

Táto spoločnosť bola založená za účelom vybudovania strediska recyklácie káblových zväzkov. Spolu-investori v tomto projekte sú spoločnosť PROCAS, s.r.o. a Fond WTEP, s.r.o., ktorí financujú tento projekt a zároveň vlastnia podiely v spoločnosti RECABLE, s.r.o.

PROCAS, s.r.o. bol založený v roku 2013 a zaoberá sa podnikateľskou a konzultačnou činnosťou v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, strojárenskou výrobou a montážou oceľových konštrukcií. Svojou činnosťou však nadväzuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú spoločníkmi PROCAS, s.r.o. v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom už od roku 2007.

Fond WTEP, s.r.o. je spolu-investičný fond spravovaný spoločnosťou CEE Capital Management, a.s. Investičnou stratégiou Fondu WTEP je príprava a realizácia projektov v oblasti odpadového hospodárstva a materiálovo zhodnocovania odpadov.

Povolenia:

Oznámenie o prebratí záväzkov

Povolenie na prevádzku pôvodné Procas s.r.o.

Povolenie na Prevádzku Procas nové predlžené do 2024

Povolenie registrácia kovy Procas s.r.o.

Povolenie zber odpadov Procas s.r.o.

Rozhodnutie Procas Zberný dvor platné do 2024

Scroll to Top