O nás...

Spoločnosť RECABLE („recycling of cable waste“) vznikla v roku 2021 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Jej nosným programom je recyklácia káblového odpadu na báze medi alebo hliníka, klasifikovaného ako nie nebezpečný odpad. Technológia spracovania káblového odpadu je postavená vo vlastných výrobných priestoroch prevádzky v obci Svinná v okrese Trenčín a využíva najmodernejšie spôsob separácie farebných kovov od plastov.

Cieľom projektu je vybudovanie moderného technologického strediska zameraného na výkup, separáciu a recykláciu káblových zväzkov a súvisiaceho plastového odpadu. Hlavným predmetom zhodnocovania sú druhotné suroviny okrem nebezpečného odpadu, predovšetkým odpadové káble s obsahom rôznych kovov (meď, hliník a iné). Vstupný materiál sa bude vykupovať od lokálnych spoločností (napr. výrobcov káblových zväzkov pre automobilový priemysel, telekomunikačných spoločností, spoločnosti v segmente energetiky atď.), pričom manipulácia a doprava materiálu bude zabezpečená vlastným strojovým vybavením a vlastnými dopravnými prostriedkami.

Táto spoločnosť bola založená za účelom vybudovania strediska recyklácie káblových zväzkov. Spolu-investori v tomto projekte sú spoločnosť PROCAS, s.r.o. a Fond WTEP, s.r.o., ktorí financujú tento projekt a zároveň vlastnia podiely v spoločnosti RECABLE, s.r.o.

PROCAS, s.r.o. bol založený v roku 2013 a zaoberá sa podnikateľskou a konzultačnou činnosťou v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, strojárenskou výrobou a montážou oceľových konštrukcií. Svojou činnosťou však nadväzuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú spoločníkmi PROCAS, s.r.o. v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom už od roku 2007.

Fond WTEP, s.r.o. je spolu-investičný fond spravovaný spoločnosťou CEE Capital Management, a.s. Investičnou stratégiou Fondu WTEP je príprava a realizácia projektov v oblasti odpadového hospodárstva a materiálovo zhodnocovania odpadov.

Scroll to Top